ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី 5 ខែ មិនា ឆ្នាំ 2015 | ម៉ោង 7:10:33 am
ព័ត៌មានថ្មី!
You are here: គេហទំព័រ » ការអប់រំ » សៀវភៅ The Basics of Project Implementation

សៀវភៅ The Basics of Project Implementation

សៀវភៅ The Basics of Project Implementation (មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការអនុវត្តន៍គម្រោង) គឺជាសៀវភៅដែលចងក្រងឡើង ដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋភិបាល ឃែរ (CARE) ដែលនិយាយអំពី នីតិវិធីក្នុងការអនុវត្តន៍ និង ការគ្រប់គ្រងគម្រោង ។ មិត្តអ្នកអាន អាចអាន និង ដកស្រង់គំនិតល្អៗពីសៀវភៅនេះបាន ទោះបីជាមិនមែនជាបុគ្គលិកអង្គការ ឃែរ ក៏ដោយ ។

សេក្តីផ្តើមនៃសៀវភៅ៖

As a Project Manager, you play a critical role in furthering CARE’s vision of eradicating poverty and social injustice. The purpose of this manual is to help you manage projects more efficiently and effectively, with a focus on the “nuts and bolts” of the implementation phase of a project life cycle. While this manual focuses primarily on US government-funded projects to illustrate key concepts and issues, many of the concepts and tools described apply to projects for a diverse donor base.

Project management requires more than just implementing activities identified in a log frame. Your team will rely on you to oversee all project components in an integrated, holistic manner, to ensure that the project meets its stated objectives and contributes to CARE’s vision. The components of a successful project include managing relationships with various stakeholders (project participants, partners, governments, donors, CARE International members, and internal stakeholders in the Country Office and headquarters), managing human resources, managing financial resources, facilitating learning, managing risks and ensuring flexibility.

CARE understands that you are responsible for successfully planning and executing projects in the midst of many challenges—including working in remote and/or insecure environments, doing “more with less,” juggling numerous requests from different stakeholders and identifying and training local staff. To help you meet your responsibilities and cope with your many challenges, CARE is committed to providing you with effective tools and appropriate project management skills, including the implementation guidelines outlined in this manual.

ទាញយកឯកសារ ៖ The Basics of Project Implementation (មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការអនុវត្តន៍គម្រោង)

649 ចំនួនទស្សនា
Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Scroll To Top
%d bloggers like this: