ថ្ងៃ អង្គារ ទី 3 ខែ មិនា ឆ្នាំ 2015 | ម៉ោង 9:58:34 pm
ព័ត៌មានថ្មី!
You are here: គេហទំព័រ » សៀវភៅ » សៀវភៅ ការគ្រប់គ្រង » សៀវភៅ ការគ្រប់គ្រងគម្រោង

Category Archives: សៀវភៅ ការគ្រប់គ្រងគម្រោង

Feed Subscription

សៀវភៅ The Basics of Project Implementation

Project-Impt-CAR

សៀវភៅ The Basics of Project Implementation (មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការអនុវត្តន៍គម្រោង) គឺជាសៀវភៅដែលចងក្រងឡើង ដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋភិបាល ឃែរ (CARE) ដែលនិយាយអំពី នីតិវិធីក្នុងការអនុវត្តន៍ និង ការគ្រប់គ្រងគម្រោង ។ មិត្តអ្នកអាន អាចអាន និង ដកស្រង់គំនិតល្អៗពីសៀវភៅនេះបាន ទោះបីជាមិនមែនជាបុគ្គលិកអង្គការ ឃែរ ក៏ដោយ ។ សេក្តីផ្តើមនៃសៀវភៅ៖ As a Project Manager, you play a critical role in furthering CARE’s vision of eradicating poverty and social injustice. The purpose of this manual is to help you manage projects more efficiently and effectively, with a ... Read More »

Scroll To Top
%d bloggers like this: